Subasi_Akademi_Logo

Bugüne kadar eğitim alanında göstermiş olduğumuz faaliyetler, siz değerli iş ortaklarımızı memnun etmiş ve sahada günlük işlemlerimizin çok daha güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesine sebebiyet vermiştir.

İLETİŞİM

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat / EĞİTMEN: Sezai KAYA

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 
AMAÇ
Serbest dolaşıma giriş, ihracat, geçici ithalat, dahilde işleme, antrepo, transit, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinin genel işleyiş kuralları ve rejimlerin etkileşim içinde bulunduğu diğer mevzuat konuları ele alınarak bilinmesi gereken önemli konular ve haklara değinilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Serbest dolaşıma giriş,
 • İhracat,
 • Geçici ithalat,
 • Dahilde işleme,
 • Antrepo,
 • Transit,
 • Hariçte işleme,
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimleri
 • Tüm bu rejimlerin vergilendirilmesi ve tabi olduğu genel ilkeler

SÜRE
Yaklaşık 6 Saat
EĞİTMEN
Sezai KAYA, Aytaç Varol

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir. 
AMAÇ
Dahilde işleme rejiminin genel işleyişi, rejimin getirdiği avantajlar, belge alım ve kapatma süreci, DİR otomasyon süreci, rejimin getirdiği sorumluluklar, taşıdığı riskler, cezalar ve hata yapılması olası noktalar ele alınarak dahilde işleme rejiminden yararlanan firmaların nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunularak konunun önemi hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Dahilde işleme nedir?
 • Avantajları nelerdir?
 • Rejimin genel işleyişi
 • Belge alım süreci
 • DİR otomasyon sistemi
 • Belge kapatma süreci
 • Dahilde işleme rejiminin sorumlulukları
 • Riskli noktalar ve sık rastlanılan hatalar
 • Dahilde işleme rejiminin genel işleyişi,
 • Cezalar (Kanun 234, 238 ve 241. maddeleri)
 • Workshop (atölye çalışması)
  • Kapasite raporunun ve üretim sürecinin analizi
  • Varsa mevcut belgenin durumunun analizi
  • Belge alınması,
  • Telafi Edici Vergi Hesaplaması,
  • Kapatma talebi

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Hale Günaydın

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Dahilde işleme rejiminin genel işleyişi, rejimin getirdiği avantajlar, belge alım ve kapatma süreci, DİR otomasyon süreci, rejimin getirdiği sorumluluklar, taşıdığı riskler, cezalar ve hata yapılması olası noktalar ele alınarak dahilde işleme rejiminden yararlanan firmaların nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunularak konunun önemi hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

-Serbest Bölgelerin Tanımı & Amaçları

-Serbest Bölgelerde İşleme Faaliyetinin Avantajları

-Serbest Bölge İşlem Operasyon Kurgusu

-Detaylı İş Akış Şemaları

SÜRE
Yaklaşık 5 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Gümrük kıymetini oluşturan unsurlara, kıymet belirleme yöntemlerine değinilmekte, ithal edilen eşyanın GTİP’inin nasıl belirlendiği, Türkiye’de ve Dünya’da eşyanın menşeinin (ekonomik milliyeti) nasıl belirlendiği ele alınmakta, tüm bunların vergilendirmeye etkilerinden bahsedilerek konu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Gümrük kıymeti
 • Kıymet belirleme yöntemleri
 • Kıymete dahil olan unsurlar
 • Tarife
 • GTİP’in ayrımı
 • Menşe
 • Menşe kazanım koşulları
 • Menşe ispat belgeleri

-Detaylı İş Akış Şemaları

SÜRE
Yaklaşık 3 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Yurtdışına yapılan ödemelerin gümrük mevzuatı ve vergi mevzuatı karşısındaki durumların ele alınacağı eğitimde bu tür ödemeleri yapan gerçek veya tüzel kişilerin mevzuat karşısındaki sorumlulukları ele alınacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Royalti ve Lisans
 • Management Fees
 • Kar Payları
 • Distribütörlük Hakkı Ödemeleri
 • Çoğaltma Hakkı Ödemeleri
 • Garanti Masrafları
 • Gözetim ve Nezaret Giderleri
 • Tüp – Özel Düzenek Kira Bedelleri
 • Demuraj Ödemeleri
 • Satın Alma Komisyonları
 • Faiz Giderleri
 • Fiyat Farkları
 • Montaj Bakım veya Teknik Yardım Giderleri
 • Program Şifre Aktivasyon Güncelleme Ödemeleri
 • Test Bedelleri
 • Geçici İthal Edilen Eşya İçin Ödenen Kira Bedelleri
 • Yurtdışında Tamirat
 • Kırdırma Bedelleri.

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Türkiye’de ve Dünya’da eşyanın menşeinin (ekonomik milliyeti) nasıl belirlendiği ele alınmakta, ürün ve ülke gruplarına göre kullanılması gereken belgeler anlatılmakta, örnek olaylar üzerinden tüm bu hususların vergilendirmeye etkilerinden bahsedilerek konu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Menşe Mevzuatı
 • Belgeler
 • Tercihli -Tercihsiz Menşe
 • Ülke Gruplarına Göre Belgeler
 • Vergi Türlerine Göre Belgeler
 • Menşe Şahadetnamesi
 • Gümrük Yönetmeliği 38 ve 205. maddeler
 • Tedarikçi Beyanı
 • Örnek Olaylar

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Hale Günaydın

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Gümrük idaresince tahsil edilen vergilerin işleyiş kuralları, hangi hallerde tahsil edildiği veya istisna uygulandığı, nasıl beyan edildiği ve yasal dayanakları, tahsilat-tahakkuk süreçleri ve yaptırımları ele alınarak bilinmesi gereken önemli konular ve haklara değinilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Gümrük Vergisi
 • İlave Gümrük Vergisi
 • Tek ve Maktu Vergi
 • Dampinge Karşı Vergi
 • Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Ek Mali Yükümlülük
 • Toplu Konut Fonu
 • Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
 • Çevre Katkı Payı
 • Telafi Edici Vergi (İhracat)
 • TRT Bandrol Ücreti
 • Örnek Olaylar

SÜRE
Yaklaşık 2,5 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda yer alan cezalara ve cezai işlemlerle muhatap olunmasına neden olacak hukuksal durumlara değinilecek ve bu konularda bilgilendirme yapılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Kıymet (matrah) farkları
 • GTİP değişiklikleri
 • Menşe saptırması
 • Miktar farklılıkları
 • İzin / belge farklılıkları (2016/9 sayılı genelge)
 • Yolcu işlemleri
 • Transit işlemleri
 • Antrepo işlemlerinde cezalar
 • Dahilde işlemede cezalar
 • Geçici ithalat cezaları
 • Usulsüzlük cezaları
 • Kendini ihbar (pişmanlık beyanı)
 • Cezalarda zamanaşımı
 • İhracatta farklar

SÜRE
Yaklaşık 4 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Bu eğitimin amacı ihtilaf yaşanan konuların neler olduğuna değinmek ve zaman kaybı, müeyyidelerle karşılaşılmaması adına bu gibi hataların nasıl önleneceğine ilişkin konuları ele almaktır.

Bu eğitimle, mevzuattaki belirsizlik veya gümrük idareleri arasında bulunan uygulama farklılıklarından kaynaklanan ihtilaflı konulara değinilerek farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Tercihli/tercihsiz menşe, A.TR, İGV, EMY, ADV
 • Tutarsız tahlil sonuçları
 • Tamamlayıcı beyan ve pişmanlık beyanı ayrımındaki belirsizlikler
 • Mükerrer damga vergileri
 • Dahilde işleme kapsamı ihraç edilen eşya geri geldiğinde vergilendirme
 • Dahilde işleme rejiminde ikincil işlem görmüş ürünlerin kati ithalinde faiz
 • Geri gelen eşyada 4010-4210 rejimlerinin ayrımı
 • Türk menşeli eşyadan İGV alınması
 • Serbest bölgede üretilen eşyanın Türkiye’ye ithalinde vergilendirme
 • Serbest bölgeler ve ÖTV
 • D teslimlerde sigorta sorunu
 • Havayolu taşımalarında navlun farkı beyanları
 • ÖTV ve KDV Kanunun ihracat saydığı durumlar arasındaki farklar ve ihraç kayıtlı satışlar
 • 20 TL altındaki amme alacakları için ek tahakkuk ve cezalar
 • Eşya ile gelen palet ve ambalajlara ayrı kalem açılması
 • Geçici ithalat – kiralama bedellerinin gümrüğe beyan edilmesi
 • Tescil ve onay birleşmesi sonucu düzeltme ve bazı hakların kaybolması
 • İhracat beyannamesinde düzeltme
 • Evrak saklama süresi geçmesine karşın ek tahakkuk ve ceza kararlarında tahsil zamanaşımının uygulanmaması,
 • Belge sunulamadığı için uzun yıllar geçse de teminatların çözülememesi
 • Kırmızı hattan kapanmış beyanname kapsamı eşyanın GTİP’inin aradan bir kaç yıl sonra denetim elemanlarınca değiştirilmesi
 • Iskontolar
 • KKDF, 3. kişiye yapılan ödemeler, grup içi ödemeler, TR ile başlayan IBAN’a yapılan transferler

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ

Gümrükte itiraz, uzlaşma, dava ve icra takibi sürecinde idarenin uyması gereken prosedürler ve bu noktalarda bilinmesi gereken önemli konular ve haklara değinilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Gümrükte iş akışı süreci
 • Gümrükte tahakkuk ve cezaların tebliği
 • İtiraz
 • Uzlaşma ve sonuçları
 • Kesinleşme
 • Gecikme faizi ve zammı
 • Dava süreci
 • Takibat
 • Ödeme emri ve buna itirazlar

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya, Aytaç Varol

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Bu eğitimin amacı bazı hakların kaybolmaması veya müeyyidelerle karşılaşılmaması adına yasaların izin verdiği ölçüde son anda kullanılabilecek enstrümanlara değinmektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Dahilde İşleme
  • Kati İthalat
  • Belge Revizesi
  • Süre Uzatımları
  • Haklı Sebepler
  • Mücbir Sebepler
  • Serbest Bölgeye İhracat
  • İkincil İşlem Görmüş Ürün
  • TEV
  • Usulsüzlük Cezaları
  • Kısmi Teminat İadesi
 • Geçici İthalat
  • Kati İthalat
  • Usulsüzlük Cezaları
  • Yurtdışından Belge Getirme
 • Antrepo
  • Ceza Riskini Hafifletme
  • Ödenecek KDV Takibi
 • Hariçte İşleme
  • Tamir Edilemeyen Eşya ve Vergiler

 • Geçici İhracat – Geri Gelen Eşya
  • Süre Uzatımları

 • Yolcu İşlemleri
  • Free Shop Alışverişleri
  • Yolcu Beraberi Eşyada Cezadan Kurtulma
 • 2 No.lu KDV Beyannamesi
  • Çifte Kdv ve Cezalardan Kurtulma

 • Kargo İşlemleri
  • İhracat, İthalat

 • Kaçakçılık
  • Etkin Pişmanlık
 • İhtirazi Kayıtla Beyan, Pişmanlık, Uzlaşma, Tamamlayıcı Beyan
 • Geri Verme Talebi ve Dava
 • Beyannamede Düzeltme
  • Cari İşlemler
  • Beyannamenin Yatırım Teşvik Kapsamına Alınması
 • İhracat İmalatçı Adının Unutulması
 • Mahrece İade
 • Gümrüğe Terk
 • Küşat
 • Diğer
  • Teminatla Eşya İthali
  • CIF %1 Ödeyerek Tasfiyelik Eşyayı Almak
 • Taksitlendirme
  • Amme Alacağının Taksitlendirilmesi
 • Yedi Emin
 • KKDF
  • Geri Gelen Para

 • Beyanname İptali

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Bu eğitimin amacı sık rastlanılan hataların neler olduğuna değinmek ve yasal çerçevede kalınmak suretiyle bu gibi hataların nasıl önleneceğine ilişkin konuları ele almaktır.

Bu eğitimle, rutin işlemlerin yoğunluğu, işletme körlüğü gibi nedenlerle dikkatlerden kaçma ihtimali bulunan veya farklı yorumlamalarla ağır yaptırımlarla karşılaşılmasına neden olan konulara değinilerek farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Kıymet Hataları
  • Royalti, kalite, fiyat farkı, mühendislik, hasılattan pay, debit note
  • Yurtdışı işçilik faturaları
  • Liman, ardiye, terminal, demoraj, serbest bölge gibi masraf faturaları
  • Güzergah değişikliği, ölü navlun, BAF, CAF
  • 320 Satıcılar Hesabı ve 159 Verilen Sipariş Avansları hesapları arası virman hataları
  • Transfer fiyatlandırması
 • Tarife Hataları
  • Stok kartları ve GTİP çelişkileri
  • Kullanım yeri hataları
  • Demonte eşya
  • Ana taşıyıcı forwarder konşimentoları
 • Menşe Hataları
  • Yurtdışı araştırmaları
  • Yanlış belge kullanımı
  • Menşe kazandıran işlemler
 • Dahilde İşleme Hataları
  • Dahilde işleme stokları serbest stoklar
  • İkincil işlem görmüş ürünler
  • TEV
  • Satır kodu, imalatçı, ticari tanımlar
  • Randıman oranları
  • Fireler
  • Özel şartlar
  • Kati ithalata dönüştürme
 • Geçici İthalat Hataları
  • Kullanım yeri hataları
  • Beyan edilmeden yurtdışı etmek
  • Kati ithalata dönüştürme
 • Hariçte İşleme Hataları
  • Düşüm yöntemi – tamirat
  • Bedelli bedelsiz tamirat
 • İhracat Rejiminde Hatalar
  • Taşıyıcı hataları ve açık kalan ihracat beyannameleri
  • Yanlış mal yüklenmesi
  • Farklı ülkeye teslim ve hayali ihracat suçlaması
 • Miktar Hataları
  • Farklı eşya çıkması
  • Fazla eşya çıkması
  • Hediyeler
 • Kargo / Yolcu İşlemlerinde Hatalar
  • Kargo – kapıda teslim
  • Yolcu beraberi eşya
 • Vergi Mevzuatı / Muhasebe Hataları
  • KDV 2 Beyannamesi
  • Damga vergisi
  • ÖTV’ye tabi mal imali
  • Yanlış stoklara kayıtlar, kurum matrahı
  • Bedelsiz ithalat ve muhasebe kaydı
  • Tasfiyelik mallar ve kanunen kabul edilmeyen giderler
  • İhracat beyannamesinin kapanması – KDV iadesi
  • İhracat faturası – muhasebe kaydı
  • Transit ticaret ve masrafların yansıtma kayıtları
  • Nazım hesaplar ve geçici girişler
  • Teminatlar ve nazım hesaplar

SÜRE
Yaklaşık 5 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ

Bu eğitimde yasaların izin verdiği ölçüde gümrükte ödenen vergilerin daha düşük miktarda nasıl ödeneceği ele alınmaktadır.

Gümrük mevzuatının sağladığı imkanlardan nasıl yararlanılacağına ve bu enstrümanların kullanılması suretiyle nasıl maliyet avantajı sağlanacağına, bunun haricinde de dış ticaret işlemlerinde masraf azaltıcı ve zaman kazandırıcı işlemlerin neler olduğuna değinilmektedir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

1 – YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI
1.1 – Tanım
1.2 – Avantajları
1.2.1 – Eksik Beyan
1.2.2 – Kısmi Teminat
1.2.3 – Götürü Teminat
1.2.4 – Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
1.2.5 – İthalatta Yerinde Gümrükleme
1.2.6 – Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar
1.2.7 – Beyannameye Eklenmesi Gereken Belgelere İlişkin Kolaylaştırmalar
1.2.8 – Eşyanın Teslimindeki Kolaylaştırmalar
1.2.9 – Emsal Tahlil Kolaylıkları
1.2.10 – Tahlil Sonucunun Beklenmemesi Kolaylığı
1.2.11 – Taşıt Üstü İşlem Yapma Kolaylığı
1.2.12 – Ayniyet Tespitine İlişkin Kolaylıklar
1.2.13 – Gümrük Müşavirliği

2 – ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ
2.1 – Tanım
2.2 – Avantajları
2.2.1 – Eksik Beyan
2.2.2 – Kısmi Teminat
2.2.3 – Görütü Teminat
2.2.4 – Mavi Hat
2.2.5 – Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
2.2.6 – Eşyanın Teslimindeki Kolaylaştırmalar
2.2.7 – Taşıt Üstü İşlem Yapma Kolaylığı
2.2.8 – İlave Kolaylıklar:
3 – SERBEST BÖLGELER
3.1 – Menşe Kazandıran – GTİP Değiştiren Üretim Yapmak
3.2 – Telafi Edici Vergi
3.3 – Gelir veya Kurumlar Vergisi İstisnası
3.4 – Personel Ücretlerinden Gelir Vergisi Kesintisi
3.5 – Damga Vergisi İstisnası
4 – ÜRETİM HAMLELERİ
4.1 – Taviz Uygulanan Ülkeler – Üretim
4.2 – Yurtdışında Bazı İşlemlerden Geçirme
4.3 – Üretimi Türkiye’ye Kaydırmak
4.4 – Parça Getirmek – Birleştirme Yapmak
5 – YATIRIM TEŞVİK DÜZENLEMELERİ
6 – HARİÇTE İŞLEME REJİMİ
6.1 – Tanım
6.2 – İşleme Amaçlı Hariçte İşleme
6.3 – Tamir Amaçlı Hariçte İşleme
6.4 – KDV
6.5 – Hariçte İşlemenin Avantajları
7 – İKAME MALLAR
8 – TAVİZ UYGULANAN ÜLKELER
9 – GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ

9.1 – Tanım
9.2 – Avantajları
9.3 – Özel Antrepo (C Tipi) Sahibi Olmak
10 – TRANSİT TİCARET
10.1 – Tanım
10.2 – Avantajları
11 – DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
11.1 – Tanım
11.2 – Avantajlar
11.2.1 – Vergisel Avantajlar
11.2.2 – KDV Tecil Terkin Kapsamında Alımlar
11.2.3 – Eşdeğer Eşya Kullanımı
11.2.4 – Ön İzinler Alınmadan İthalat Yapmak
11.2.5 – Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmamak
11.2.6 – Damga Vergisi İstisnaları
11.3 – Telafi Edici Vergi Stratejileri
11.4 – Dahilde İşleme Rejiminde Kullanılabilecek Bazı İmkanlar
11.4.1 – Belgeden Belgeye Teslim
11.4.2 – İhracat Sayılan Yurtiçi Teslimler
11.4.3 – Serbest Bölgelere İhracat
11.4.4 – Süre Bitiminden Sonra İhracatlarda Usulsüzlük Cezaları
11.4.5 – Eşdeğer Eşya – KDV Tecil Terkin
11.4.6 – Revize
11.4.7 – Belge Süresini Kaydırma
11.4.8 – Ek Süre
11.4.9 – Mahrece İade
12 – TEDARİKÇİ HAMLELERİ
12.1 – Yatırım Teşvik Belgesi – Tedarikçi
12.2 – Dahilde İşleme Rejimi – Tedarikçi
12.3 – Tedarikçi – Dahilde İşleme Rejimi
13 – GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ
13.1 – Tanım
13.2 – Avantajları
14 – GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ
14.1 – Tanım
14.2 – Tam Muafiyet
14.3 – Kısmi Muafiyet
14.4 – Avantajları
14.5 – İhraç Edilecek Malı Üretecek Makinenin Geçici İthali
15 – DÖVİZ KURLARININ TAKİBİ
16 – İSTİSNA VE MUAFİYETLER
17 – VADE FARKI – KREDİ FAİZİ
18 – ELLEÇLEME YAPMAK
19 – KKDF STRATEJİLERİ
19.1 – Giriş
19.2 – Dahilde İşleme
19.3 – Yatırım Teşvik
19.4 – Bir Kısmı Peşin Bir Kısmı Vadeli Ödemeler
19.5 – Grup Şirketleri İçinde Mahsuplaşma
19.6 – Yurtdışında, Antrepoda, Geçici Depolama Yerlerinde Devir
19.7 – Serbest Bölgelerden İthalat

19.8 – İstisnai Kıymetle Beyan ve KKDF
19.9 – Peşin Ödenen İthalat Bedelinin Geri Gelmesi
20 – KENDİLİĞİNDEN BEYAN
21 – UZLAŞMA MÜESSESESİ
22 – CEZALARDA İNDİRİM
23 – GEÇMİŞ LABORATUAR TAHLİLLERİ
24 – GÜMRÜK KANUNU’NUN 75. MADDESİ
25 – NİHAİ KULLANIM
26 – ÖDENECEK KDV TAKİBİ

27 – KDV’Lİ FATURA KESEN ANTREPOLAR
28 – TARİFE KONTENJANI UYGULAMALARI
29 – PROGRAM İTHALATLARI – İNTERNET
30 – TESLİM ŞEKİLLERİ TERCİHİ VE PAZARLIK GÜCÜ
31 – GÜMRÜK VERGİSİ – KURUMLAR VERGİSİ
32 – ROYALTİ VE LİSANS BEDELİ – MAL BEDELİ
33 – GÖZETİM KIYMETİ – KDV – ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
34 – ÇİFTE KDV
35 – ÖTV İADESİ
36 – ÖTV TECİL TERKİN MÜESSESESİ
37 – ÖTV İNDİRİM MEKANİZMASI
38 – ÖTV I SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR – GÜMRÜKTE DEVİR
39 – SİPARİŞ ÖNCESİ GTİP TESPİTİ
40 – GTİP BELİRSİZLİĞİ – KÜÇÜK MİKTARDA İTHALAT
41 – YOLCU BERABERİ EŞYA
42 – MİKRO (KARGO YOLUYLA) İHRACAT
42.1 – Tanım
42.2 – Mikro İhracı Yapılamayacak Eşyalar
42.3 – Avantajlar
43 – GÜMRÜĞE TERK
44 – GERİ GELEN EŞYA – KDV
45 – GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 38. MADDE
46 – İHTİLAFLI DURUMLAR – TEMİNAT
47 – TAHLİLE İTİRAZ
48 – ANTREPODAN MAL SATIN ALMAK
49 – EMSAL NAVLUN – SİGORTA DÜZENLEMESİ
50 – İTHALAT VERGİLERİNİN KDV İADE ALACAĞINA MAHSUBU
50.1 – Giriş
50.2 – Avantajlar ve Dikkat Edilecek Hususlar

51 – KONSİNYE İHRACAT
51.1 – Giriş
51.2 – Avantajları
52 – İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN
52.1 – Giriş
52.2 – Avantajları

53 – MİKTARI ÇOK EŞYA – ÇOK SAYIDA BEYANNAME
54 – V SAYILI LİSTE UYGULAMASI
55 – SONRADAN DOLAŞIM BELGESİ SUNMAK
56 – TAKSİTLENDİRME
57 – BÖLÜNMÜŞ BEYANNAME
58 – MAHRECE İADE
59 – KAÇAKÇILIK – ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ

60 – KÜŞAT HAKKI
61 – KATİ İTHALATA ÇEVİRME İMKANLARI
62 – ÜÇGEN TRAFİK UYGULAMALARI
63 – AKSESUARI – AKSAM PARÇAYI AYIRMAK
64 – AKSESUARI – AKSAM PARÇAYI BİRLEŞİK GETİRME
65 – TAKAS ÖDEME ŞEKLİ
66 – İZAHAT MÜESSESESİ
67 – TASFİYELİK EŞYANIN GERİ ALINMASI

SÜRE
Yaklaşık 2 Saat
EĞİTMEN
Sezai Kaya

HEDEF KİTLE
İthalat ve ihracat yapan şirketlerin; Mali işler, Dış ticaret, Denetim birimi personelinin bu eğitime katılması önerilmektedir.

AMAÇ
Son dönemlerde gümrük idarelerince en çok müeyyide uygulanan transfer fiyatlandırması faturaları ile royalti ve lisans ödemelerinin önemine vurgu yapılarak konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

 • Transfer fiyatlandırması
 • Transfer fiyatlandırması ve gümrük kıymeti
 • Transfer fiyatlandırması faturalarının gümrüğe beyanı
 • Royalti ve lisans ödemeleri ile ilgili mevzuat
 • Royalti ve lisans ödemelerinin tanımı
 • Royalti ve lisans ödemelerinin gümrük kıymetine dahili
 • Marka kullanımı nedeniyle ödenen royalti ve lisans ödemeleri
 • Royalti veya lisans bedelinin gümrüğe beyan edilmesi
 • Tamamlayıcı beyanda KKDF
 • Dar mükellefiyet, kurumlar vergisi ve KDV tevkifatı
 • Mükerrer KDV
 • Sık yapılan hatalar
 • Örnek olaylar